Darmowa dostawa już od 300 zł

Wyselekcjonowane produkty

Najlepsze marki

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szanowny Użytkowniku/Użytkowniczko,

proszę o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi w szczególności ochrony danych osobowych oraz polityką plików cookies:

 

I. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Komarki Martyna Osypowicz-Dudek , stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Królewska 2/3, NIP: 7292595741, REGON: 520558225, dalej zwana „Administratorem Danych Osobowych”.

II. Kategorie danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, adres do doręczeń (korespondencyjny), adres e-mail, numer telefonu, IP, numer rachunku bankowego.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe:

1. w celu podjęcia przez Administratora Danych Osobowych niezbędnych działań związanych z realizacją zawieranej z Tobą umowy, w szczególności przetwarzania zamówień i zwrotów, wysyłania SMS-ów lub wiadomości E-MAIL (w zależności od przekazanych danych osobowych) z informacjami o statusie realizacji zamówienia oraz kontaktu w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia. W takim przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych jest umowa zawarta z Administratorem Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych,
w szczególności:

a) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora Danych Osobowych,

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Administratora Danych Osobowych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

c) weryfikacji Użytkownika w celu zapobiegania oszustwom,

d) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, a w szczególności zapobiegania próbom nieautoryzowanego dostępu do informacji,

e) uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Administratora Danych Osobowych,

f) dla celów administracyjnych i statystycznych.

W takim przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych Osobowych. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, na zasadach określonych w niniejszej polityce prywatności. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie.

3. w celu prowadzenia działań z zakresu marketingu i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie newsletteru, informacji o promocjach, wyprzedażach, imprezach i konkursach organizowanych przez Administratora Danych Osobowych jak również w celu komunikacji z Użytkownikiem, w tym udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania (za pomocą formularza, wiadomości e-mail itp.) – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez Administratora Danych Osobowych każdorazowo celu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Udzieloną zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

4. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności rozpatrywania reklamacji, a także wystawiania oraz przechowywania faktur w związku z przeprowadzonymi transakcjami – podstawą przetwarzania danych jest wówczas niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych;

5. w celu odzyskiwania „utraconych koszyków” w sytuacji, gdy dokonywanie przez Ciebie zakupów nie zostanie ukończone, pomimo jego rozpoczęcia – podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych Osobowych w postaci obsługi potencjalnych Klientów. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

IV. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez następujący okres:

1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z Administratorem Danych Osobowych – przez cały czas trwania tej umowy a ponadto – w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa – w celu dochodzenia lub obrony przez Administratora Danych Osobowych roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do upływu okresu ich przedawnienia.

2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych Osobowych, dane będą przetwarzane tak długo, jak będą niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;

3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona przez Ciebie zgoda, dane będą przez nas przetwarzane do chwili jej wycofania. Po wycofaniu Twojej zgody dane będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu dochodzenia lub obrony przez Administratora Danych Osobowych roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do upływu okresu ich przedawnienia;

4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych, dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

V. Odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych będą podmioty współpracujące ze mną przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności podmioty obsługujące platformę sprzedażową, podmiot zarządzający stroną mojego sklepu, przedsiębiorstwo realizujące płatności, hostingodawca, oraz inni administratorzy przetwarzający Państwa dane osobowe we własnym imieniu, w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firmy doradcze, księgowe. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych poza UE, a jeśli, odbędzie się to wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych

a. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

b. Przysługuje Ci prawo do uzyskania od Administratora Danych Osobowych potwierdzenia, czy przetwarza Twoje dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji obejmujących cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych), planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu, źródło pozyskania Twoich danych.

c. Jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych są nieprawidłowe, masz prawo żądania niezwłocznego ich sprostowania. Jeżeli uznasz te dane za niekompletne biorąc pod uwagę cele ich przetwarzania, możesz żądać ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

d. Przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie i w dowolnej formie – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych, które jest oparte na podstawie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych przestanie wówczas przetwarzać Twoje dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją istotne i prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W takim przypadku Administrator Danych Osobowych zaprzestanie przetwarzania Twoich danych do takich celów.

f. Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych. Administrator Danych Osobowych usunie Twoje dane, jeżeli:

 

i. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

ii. podstawą przetwarzania danych była wyrażona przez Ciebie zgoda i zgoda ta została cofnięta, a jednocześnie nie istnieje inna podstawa przetwarzania;

iii. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych w celach niezbędnych do realizacji tych interesów, w tym profilowania

iv. – chyba że Administrator Danych Osobowych wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

v. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

vi. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Dane nie zostaną jednakże usunięte m.in. w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora Danych Osobowych – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

g) Przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

i. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych;

ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

iii. Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

iv. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych Osobowych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

VII. Pozostałe informacje

a) Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: kontakt@komarki.com

b) Jeżeli mimo mojego wsparcia uznasz, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

RODO

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
2. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).”

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 

I. „Cookies” to niewielkie pliki danych, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie, zapisujące informacje z odwiedzanych witryn internetowych. Cookies obejmują zazwyczaj:

a) nazwę strony, z której pochodzą,

b) czas zapisu/przechowywania na urządzeniu

c) niepowtarzalny numer.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Twojej osoby. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane Twoje dane osobowe.

III. Cookies wykorzystywane są do następujących celów:

dostosowania stron internetowych do preferencji użytkowników, a także do optymalizacji wykorzystania stron internetowych;

spersonalizowania zawartości wyświetlanej użytkownikom danego serwisu;

przygotowania statystyk wyjaśniających użytkownikom, jak korzystać z danej witryny – co pozwala na poprawę ich struktury;

zachowania/utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), co umożliwia ominięcie logowania na ze stron serwisu;

optymalizacji oferty reklamowej i innych treści marketingowych względem użytkowników stron internetowych;

przeprowadzania badań i analiz rynku;

analizy przyzwyczajeń internetowych użytkowników;

dostarczania informacji o nowych produktach i usługach;

zarządzania reklamacjami użytkowników;

zarządzania zamówieniami.

IV. Istnieją trzy podstawowe rodzaje „ciasteczek”: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.

„Sesyjne” są tymczasowymi plikami przechowywanymi na komputerze, tablecie lub smartfonie do momentu wylogowania się, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i są wykorzystywane do usług wymagających dokonania uwierzytelnienia w obrębie danej strony.

„Stałe” pliki Cookies przechowywane są na komputerze, tablecie lub smartfonie przez czas określony w parametrach cookies, lub też do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do przechowywania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu.

„Zewnętrzne” pliki Cookies (pliki cookies stron trzecich) umożliwiają zbieranie informacji na temat korzystania z witryn internetowych i dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.

V. W moim sklepie stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

a. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

VI. Posiadasz możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu.

VII. Poprzez odpowiednią konfigurację Twojej przeglądarki możesz w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie). Niektóre funkcje mojej witryny mogą jednak nie działać, jeżeli wyłączysz korzystanie z cookies. Nadal istnieje możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji optout-cookies.

VIII. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą – aczkolwiek nie muszą – wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie mojego sklepu, z której korzystasz.

IX. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze mną: operatorem platformy sprzedażowej, reklamodawców i innych partnerów.

 

Wyszukiwarka:


×

Podgląd koszyka

Brak produktów w koszyku.