Darmowa dostawa już od 300 zł

Wyselekcjonowane produkty

Najlepsze marki

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOMARKI

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.komarki.com prowadzony jest przez Martynę Osypowicz-Dudek ul.Królewska 2 m 3 93-319 Łódź NIP: 7292595741, REGON: 520558225.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” został przygotowany na podstawie:

– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

– Dyrektywy 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)

– Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Komisu, co umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy komisu bądź sprzedaży. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Sklep internetowy Komarki służy w szczególności do sprzedaży oraz kupna używanej odzieży dziecięcej i akcesoriów dla dzieci.

5. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez (1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoby fizyczne posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne; albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – zwane dalej „Klientem”.

6. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do zawarcia umowy sklepowej jak i umowy sprzedaży, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczające jest, aby Klient posiadał komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, standardowym systemem operacyjnym, przeglądarką internetową taką jak: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari a także aktywny adres e-mail.

7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Nadto, Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu  Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§ 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SKLEPU

1. W celu zawarcia umowy sklepu należy wypełnić Formularz Sklepowy, który dostępny jest podczas finalizacji zamówienia.

2. W Formularzu Sklepu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz treść wiadomości. Komitent wypełniając Formularz Komisowy obowiązany jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym, kompletnych, jasnych i rzetelnych.

3. Po wypełnieniu Formularza Sklepu Komisant niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych, kontaktuje się z Komitentem celem weryfikacji podanych przez Komitenta informacji, uzgodnienia terminu oględzin oraz uzgodnienia warunków i zawarcia Umowy Sklepu. Do zawarcia Umowy Sklepu dochodzi już poza Sklepem Internetowym, na warunkach uzgodnionych wcześniej przez zainteresowane strony.

4. Po zawarciu Umowy Sklepu Komisant zamieszcza ogłoszenie Produktu w Sklepie Internetowym zgodnie z informacjami ustalonymi z Komitentem oraz warunkami zawartej Umowy Sklepu.

§ 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówień dostępnego…

2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

3. Wypełniając Formularz Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć zastrzega sobie takie uprawnienie.

4. Wskazane ceny towarów zamieszczonych na stronie zawierają wszelkie podatki wymagane przepisami prawa.

5. O wszelkich kosztach dodatkowych związanych z realizacją zamówienia Klient jest informowany podczas jego składania. Poprzez złożenie zamówienia Klient jednocześnie akceptuje jego warunki realizacji i koszty dodatkowe związane z zamówieniem (np. wysyłka).

6. Umowa zostaje zawarta w momencie zakończenia procesu składania zamówienia przez Klienta i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia. Złożenie zamówienia zobowiązuje klienta do zapłaty ceny za wybrany towar.

7. Płatność za zamówienie realizowana jest w wybrany przez Klienta sposób:

a. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

b. Płatność online (przelewy 24)

8. Ewentualny zwrot środków za dokonaną przez Klienta transakcję, nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji oraz na rachunek bankowy z którego płatność została wykonana.

9. Płatność za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od daty zawarcia umowy sprzedaży. Brak dokonania płatności w powyższym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia.

§ 4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa zamówienia dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane Klientowi w niniejszym Regulaminie oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

a. Przesyłka kurierska- realizowana przez firmę INPOST w cenie 17 zł

b. Przesyłka za pośrednictwem paczkomatów INPOST w cenie 15 zł.

                                                      c. Darmowy odbiór osobisty przy ul. Zamojskiej 18 w Łodzi.

d. Darmowa wysyłka przy jednorazowych zakupach w Sklepie powyżej 300 zł, której koszt wysyłki pokrywa sprzedający. W przypadku zakupów do tak zwanej otwartej paczki Klient godzi się z tym, że wysyłka będzie musiała być opłacona przez niego samodzielnie kiedy poprosi o wysłanie zakupów jakie dokonał w sklepie.

e. Otwarta paczka ( którą Klient może zbierać przez miesiąc)  jest darmowa, jednak w momencie, kiedy klient chce zrealizować zakup w Sklepie i prosi o wysyłkę ponosi on koszty związane z wysyłką, które są wyżej wymienione.

 

4. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia poproszono o krótszy termin.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. Zamówienie uważa się za zrealizowanie z chwilą nadania przesyłki przewoźnikowi.

§ 5. UŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta jest możliwość zawarcia umowy sklepu poprzez udostępniony formularz, a także możliwość złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, co prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży.

Posiadanie konta na stronie internetowej www.komarki.com nie jest warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.

3. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Sklep świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach świadczonych przez Sklep. Aby zapisać się do Newslettera Klient musi wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się na stronie w zakładce Newsletter. Zapis następuje również poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przesyłając stosowne żądanie na adres www.komarki.com

4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są w szczególności umowy sprzedaży zawierane ze Sprzedającym.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej oraz oferowanych usług, Komis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem zarówno strony internetowej jak i samego Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: www.komarki.com . W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu sprawy w wiadomości e-mail wysłanej na adres z którego zgłoszenie zostało wysłane

§ 5. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Osoba fizyczna, zawierająca ze Sklepem umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia wydania rzeczy (przekazanie towaru przez kuriera/listonosza).

2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w punkcie 1. oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. W celu odstąpienia od umowy Osoba uprawniona musi skorzystać z formularza który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.

4. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeśli osoba uprawniona wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu o którym mowa w punkcie 1. Osoba odstępująca od umowy zobowiązana jest do niezwłocznego odesłania zwracanego towaru, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Osoba odstępująca od umowy ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru.

5. Sprzedający zwraca osobie odstępującej od umowy otrzymane płatności, za wyjątkiem kosztów dodatkowych, o których mowa w § 3 pkt. 5 niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał zwrócony towar.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez osobę odstępującą od umowy użyte w pierwotnej transakcji, chyba że osoba odstępująca od umowy wyraziła zgodę na inną formę. W każdym przypadku osoba odstępująca nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

7. Osoba odstępująca od umowy ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek pogorszenia jakości towaru wynikające z korzystania z towaru w sposób wykraczający poza niezbędny do sprawdzenia cech towaru i jego zgodności z umową.

8. Osoba kupująca nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku dokonywania zakupów do tak zwanej otwartej paczki. Zakupy te często wysyłane są po upływie terminu do odstąpienia od umowy. Klient kupuje na własną odpowiedzialność bez możliwości zwrotu.

§ 6. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów używanych, jednakże każdy z nich zawiera dokładny opis, informujący w szczególności o stanie produktu i posiadanych przez niego wadach. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z opisem zawartym na stronie Komisu Internetowego, w tym w szczególności Produkt wolny od wad innych niż te wskazane w opisie Produktu, o których Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu. Tym samym Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 557 § 1 Kodeksu Cywilnego.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do okresu 1 roku od dnia wydania rzeczy Klientowi, zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego.

4. Reklamacja może zostać przez Klienta złożona pisemnie i przesłana na adres: Łódź 93-486 ul. Zamojska 18 m 23 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@komarki.com

5. W Reklamacji Klient powinien wskazać:

a. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady;

b. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c. dane kontaktowe składającego reklamację, co znacząco ułatwi i przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę.

Powyższe wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Komarki Martyna Osypowicz-Dudek ul. Zamojska 18/23 93-486 Łódź. W przypadku reklamacji koszt dostarczenia Produktu ponosi Kupujący.

§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie umowy zawierane poprzez Komis Internetowy są zawierane w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Klienci, posiadający zarejestrowane konto użytkownika będą informowani o każdej zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e- mail wysłanej na adres przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Klient może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.

3. Komis zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen oferowanych produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą/ Komitentem, a Klientem/Usługobiorcą/ Komisantem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy/ Komitenta.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2021 r.

Wyszukiwarka:


×

Podgląd koszyka

Brak produktów w koszyku.